LL.M. - European Business Law

Představujeme Vám nový prestižní postgraduální program LL.M. - European Business Law. Studium je určeno všem těm, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci v oboru obchodního práva v evropském kontextu. Výuka probíhá v českém jazyce.


Proč studovat European Business Law?

Ve stále globalizovanějším světě tvoří detailní orientace v obchodním právu významnou konkurenční výhodu. Růst mezinárodního obchodu, mezinárodních investic a rozvoj nových trhů vedou k čím dál větší regulaci podnikatelské činnosti, a to jak na regionální, tak i mezinárodní úrovni.

Poptávka po vhodně kvalifikovaných obchodnících a zejména pak právnících orientovaných v dané oblasti tak stále přibývá. Studium LL.M. – European Business Law Vám pomůže získat znalosti a schopnosti nutné pro úspěšné fungování v dnešním mezinárodním podnikatelském prostředí.

Metoda výuky je postavená na řešení praktických problémů, důraz je kladen na kritickou analýzu práva, jeho vývoj a praktickou aplikaci.


 • Zahájení programu je plánováno na jaro 2021
 • Termín pro podání přihlášek: do konce října 2020

Lektorský tým

Renomé programu je postaveno na lektorském týmu, který tvoří zkušení akademici s bohatou profesní praxí:

 • JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M., garant programu
 • JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb, odborník na řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (mezinárodní obchodní arbitráž) a evropské mezinárodní právo soukromé
 • Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., specialista na řešení občanskoprávních deliktů
 • Mgr. Daniel Hájek, LL.M., specialista na mezinárodní obchodní transakce
 • Mgr. Antonín Kazda, LL.M., specialista na evropské právo a právo duševního vlastnictví
 • Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., specialistka na občanské právo procesní, soudní ochranu práv a justiční systém
 • Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D., odborník na mezinárodní právo a evropskou integraci
 • JUDr. Petr Scholz, Ph.D., odborník na evropské spotřebitelské právo
 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., odborník na obchodní právo a alternativní řešení sporů
 • JUDr. Jan Metelka, LL.M., odborník na hospodářskou soutěž

Obsahová struktura programu

Program nabízí širokou škálu témat, které se zabývají různými aspekty obchodního práva, a může být přizpůsoben Vašim specifickým požadavkům. Mezi předměty patří:

1. semestr (60 výukových hodin):

 • Úvod do mezinárodního práva a evropské integrace
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Právo EU v oblasti hospodářské soutěže
 • Evropský zákon na ochranu spotřebitele

2. semestr (60 výukových hodin):

 • Mezinárodní obchodní arbitráž / alternativní řešení sporů
 • Evropská ochrana autorského práva a průmyslového vlastnictví
 • Občanskoprávní delikty (Law of Torts)
 • Mezinárodní obchodní transakce

Práce na kvalifikační závěrečné práci (30 hodin)

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 - 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.

Pracovní uplatnění

Úspěšné absolvování postgraduálního programu LL.M. – European Business Law Vám poskytne konkurenční výhodu v prostředí, kde je vyžadována specializace na obchodní právo, insolvenční právo nebo právo mezinárodního obchodu. Absolutorium LL.M. Vám pomůže i při uplatnění v mezinárodních obchodních organizacích.

LL.M. je také ideální platformou pro následný výzkum a pro ty, kteří chtějí pokračovat v doktorském studiu.


Cena postgraduálního vzdělávacího programu LL.M.

 • Cena studia je 109.000 Kč (+ 21 % DPH) .
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 99.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem LL.M.

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Přihláška ke studiu a kontakt pro další informace:
Kontakt postgraduální studium LL.M.