Nejčastější dotazy

Mohu se přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu, pokud jsem absolvent jiné vysoké školy, případně odlišného oboru?

K navazujícímu magisterskému studiu se může přihlásit každý, kdo dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání. Nezáleží na tom, zda jej získal na naší škole nebo na jiné soukromé či veřejné vysoké škole. Na počátku studia studenti z jiných vysokých škol či jiných oborů absolvují diferenční předměty, které srovnají případné neznalosti. Získané kredity z těchto předmětů jsou počítány mezi volitelné předměty. Nejsou tedy navýšením studijní zátěže.

Jakým způsobem a do kdy nejpozději musím uhradit administrativní poplatek za přijímací pohovor?

Poplatek je možné uhradit převodem na bankovní účet, poštou nebo v hotovosti ve škole. Číslo bankovního účtu je 2261283001/5500, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo, konstantní symbol je 0558. Poplatek uhraďte, prosíme, nejpozději v den konání přijímacího pohovoru. V opačném případě nebude možné pohovor absolvovat.

Mohu podat přihlášku ke studiu a zúčastnit se přijímacího pohovoru před vykonáním maturity nebo státních závěrečných zkoušek?

Můžete podat přihlášku a následně budete pozváni k přijímacímu pohovoru i v případě, že předchozí studium řádně ukončené nemáte. Pokud úspěšně projdete přijímacím pohovorem, budete přijati ke studiu podmínečně. Zapsat ke studiu se však můžete až po úspěšném zakončení předchozího stupně studia.

Mám již po státnicích/maturitě, ale ještě jsem neobdržel diplom nebo maturitní vysvědčení, co mám tedy předložit před přijímacím pohovorem?

Než vám škola vystaví patřičný dokument, postačí nám potvrzení vydané studijním oddělením o úspěšném zakončení studia. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku předložíte neprodleně po obdržení.

Jak často a v jakých dnech probíhá výuka v kombinované formě (distanční/dálkové) a je při této formě studia povinná docházka?

Výuka v kombinované formě probíhá vždy v pátek a v sobotu přibližně jednou za tři týdny. Docházka na řízené konzultace v kombinované formě povinná není. Jako student jste však povinen složit všechny zapsané předměty do konce zkouškového období v daném semestru.

Patří cizí jazyk mezi povinné předměty?

Pokud nejste jazykově nadaní a studium cizího jazyka vám nahání hrůzu, pak se nemáte čeho obávat. Cizí jazyk je u nás volitelný předmět.

Obdržel jsem pozvánku k přijímacímu pohovoru, ale bohužel se nemohu dostavit. Mohu požádat o změnu termínu?

Pokud vám termín přijímacího pohovoru nevyhovuje, samozřejmě vám nabídneme další možné termíny.

Jsem absolvent zahraniční střední/vysoké školy, mohu se přihlásit ke studiu?

Pokud jste absolventem zahraniční školy, můžete se přihlásit ke studiu, pokud máte k dispozici nostrifikaci maturitního vysvědčení, případně vysokoškolského diplomu. Bez nostrifikace není možné přijaté uchazeče ke studiu zapsat.

Lze v průběhu studia změnit jeho formu, případně studium přerušit?

Z pracovních či osobních důvodů můžete jednou za akademický rok formu studia změnit. Studium pak můžete přerušit nejdříve po prvním semestru, a to maximálně na jeden rok. Po dobu přerušení studia nemáte statut studenta.

Další informace jsou v ostatních sekcích naší webové stránky. Pokud přesto nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte prosím studijní oddělení telefonicky, osobně nebo emailem.

CEVRO Institut, z. ú.
Jungmannova 17, Praha 1
tel.: 221 506 706, 707
e-mail: studium@vsci.cz