Mezinárodní vědecká konference Úředník sluhou mnoha pánů?

Datum konání akce:

Centrum středoevropských studií jako společné vědecké a výzkumné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a vysoké školy CEVRO Institut, a Archiv hlavního města Prahy uspořádalo mezinárodní vědeckou konferenci Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1945. Konference se uskutečnila dne 16. listopadu 2017 v atriu vysoké školy CEVRO Institut.

Program

8.30  prezence [Registrierung der Teilnehmer]
8.45  zahájení a úvodní slovo [Einführende Worte]

I. panel: Státní úředník ve službě císaři a národu? [Staatsbeamter im Dienste dem
Kaiser und der Nation?]

 • 9.00 – 9.20  Peter Urbanitsch: Bezirkshauptmänner in Böhmen zwischen Staat und Nation [Okresní hejtmané v Čechách mezi státem a národem]
 • 9.20 – 9.40  Martin Klečacký: Císařský úředník ve službách politické strany [Kaiserlicher Beamter im Dienste der politischen Partei]
 • 9.40 – 10.00  Marie Macková: Nacionalizace finanční stráže v Čechách 19. století [Nationalisierung der Finanzwache in Böhmen im 19. Jahrhundert]
 • 10.00 – 10.15  diskuse [Diskussion]

10.15 – 10.30  přestávka [Pause]

II. panel: Státní úředník za Velké války [Staatsbeamter im Weltkrieg]

 • 10.30 – 10.50  Karel Řeháček: „Zur vollsten Zufriedenkeit…“ Plzeňští okresní hejtmani Hatlák a Dvořák v letech Velké války [„Zur vollsten Zufriedenkeit…“ Pilsner Bezirkshauptmänner Hatlák und Dvořák in Jahren des Weltkrieges]
 • 10.50 – 11.10  Pavel Holub: První humpolecký okresní hejtman Vojtěch Vaniš a „jeho“ úředníci. Případová studie proměny personálního obsazení okresního hejtmanství v období Velké války [Der erste Humpoletzer Bezirkshauptmann Vojtěch Vaniš und „seine“ Beamte. Die Fallstudie eines Personalwechsels in der Besetzung einer Bezirkshauptmannschaft im Weltkrieg]
 • 11.10 – 11.30  Johannes Kalwoda: Umgang der staatlichen Verwaltung mit oppositionellen dalmatinischen Abgeordneten im Ersten Weltkrieg [Státní správa a opoziční poslanci z Dalmácie během první světové války]
 • 11.30 – 11.45  diskuse [Diskussion]

III. panel: Státní úředník na periferii říše [Staatsbeamter an der Peripherie des Reiches]

 • 13.00 – 13.20  Marion Wullschleger: Statthalter Konrad Hohenlohe und seine Beamten. Die Personalpolitik gegenüber politischen Beamten im Küstenland 1904–1915 [Místodržitel Konrad Hohenlohe a jeho úředníci. Personální politika vůči politickým úředníkům v Přímoří 1904–1915]
 • 13.20 – 13.40  Jawad Daheur: „Vorposten im Kampfe für das Deutschtum“? Die Forstbeamten und die Germanisierung der östlichen Provinzen Preussens (1871–1914) [Předsunutí bojovníci za Němectví? Lesní úředníci a germanizace východních pruských území (1871–1914)]
 • 13.40 – 14.00  Vratislav Kozák: Rakouské úřednictvo v Bosně v rámci druhé poloviny 19. století [Österreichische Beamtenschaft in Bosnien währen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts]
 • 14.00 – 14.15  diskuse [Diskussion]

14.15 – 14.50  přestávka [Pause]

IV. panel: Výzvy nové republiky [Herausforderungen der neuen Republik]

 • 14.50 – 15.10  Adriana Kičková: Premeny školskej správy na Slovensku 1918–1936 [Umvandlungen der Schulverwaltung in der Slowakei 1918–1936]
 • 15.10 – 15.30  Róbert Arpáš: Štátna ideológia verzus národné ambície. Návrhy ministra Ivana Dérera z roku 1938 na zásahy proti aktivitám HSĽS [Staatsideologie versus Nationalambitionen. Vorschläge des Ministers Ivan Dérer aus dem Jahr 1938 für Eingriffe gegen HSĽS-Aktivitäten]
 • 15.30 – 15.50  Pavel Horák: Role okresního hejtmana při oficiálních svátcích a oslavách meziválečného Československa [Rolle eines Bezirkshauptmanns während der Staatsfeiern der Zwischenkriegstschechoslowakei]
 • 15.50 – 16.10 diskuse [Diskussion]

V. panel: Epilog okresních hejtmanů v Čechách [Epilog der Bezirkshauptmänner in Böhmen]

 • 16.10 – 16.30  Jan Vondráček: Politická správa za Protektorátu Čechy a Morava [Politische Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren]
 • 16.30 – 16.50  Michal Pehr: Třetí republika a nová veřejná správa. Plány a sny versus realita [Dritte Republik und neue öffentliche Verwaltung. Pläne und Träume versus Realität]
 • 16.50 – 17.00  diskuse [Diskussion]
   

Tlumočení bylo zajištěno.

Registrace na emailové adrese: klecacky@mua.cas.cz

Galerie